Phát Đạt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017

Theo Quyết định số 09/2017/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2017 về việc Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thực hiện công văn thông báo đến Quý Cơ quan và toàn thể Cổ đông của Công ty về việc Hội đồng Quản trị chấp nhận điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Từ kết quả đạt được trong Quý II/2017, lợi nhuận đạt được của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tăng 30% so có kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/03/2017. Do đây, việc điều chỉnh này là cần thiết và hợp lý.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Ông Nguyễn Văn Đạt – Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 được điều chỉnh như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/03/2017:

a. Doanh thu phân phối hàng và dịch vụ : 2.008 tỷ đồng

b. Lợi nhuận trước thuế : 420 tỷ đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 sau khi điều chỉnh:

a. Doanh thu phân phối hàng và dịch vụ : 3.262 tỷ đồng

b. Lợi nhuận trước thuế : 525 tỷ đồng

Nghiên cứu thêm https://giakhanhland.vn/can-ho-da-hoan-thien/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*